I.Promisiune de vânzare încheiată de mandatar. Stipularea unei clauze compromisorii. Condiţii şi efecte

  I.C.C.J., Secţia a II-a civilă, decizia nr. 2205 din 26 noiembrie 2019

  C. civ., art. 1309 alin. (1), art. 2016 alin. (2)-(3) C. proc. civ., art. 551, art. 608 alin. (1) lit. b)

  Potrivit art. 2016 alin. (2) C. civ., „pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acțiuni în justiție, precum și pentru a încheia orice alte acte de dispoziție, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres”. Din analiza acestui text de lege rezultă că este necesar un mandat expres pentru încheierea de către mandatar a unui act de dispoziţie, inclusiv pentru încheierea unei convenţii arbitrale, sub forma unei clauze compromisorii sau a unui compromis, având în vedere faptul că şi acestea au natura unor acte de dispoziţie. Aşadar, în cazul în care nu există un astfel de mandat expres, iar mandatarul stipulează în cuprinsul promisiunii de vânzare, încheiată în numele şi pe seama mandantului, o clauză compromisorie, sunt încălcate dispoziţiile art. 2016 alin. (2) C. civ., fiind incident motivul de anulare a hotărârii arbitrale reglementat de art. 608 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. 

   

  II. Întabularea în cartea funciară. Atașez mai jos un extras de CF, în care se observă intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unui teren (B+6), ca urmare a pronunțări unei hotărâri arbitrale prin care am dispus transferul dreptului de proprietate. Procedura arbitrală a avut un singur termen, fiind finalizată în 24 de ore, inclusiv comunicarea hotărârii motivate. Toate cheltuielile de arbitrare au fost stabilite la jumătate din nivelul tarifelor notariale. 

  Extras CF Croitorilor

  COLEGIUL de arbitraj al Asociației pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (AACJ), poate fi contactat la:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Adresa poștală de corespondență: Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj, Cluj-Napoca str. Pavel Roșca nr. 8 județul Cluj, COD POȘTAL 400118, CIF 32479875.

  COLEGIUL DE ARBITRAJ - AACJ:

  Președinte: (renunțat la calitatea de membru al asociației sau orice funcție în colegiul de conducere) dr. Claudiu-Octavian Ulici

  Vicepreședinte: dr. Bodea Horațiu-Adrian

  Membru: Rusu Călin, Bodea Ildiko

  secretar: Ilea Ioana Monica

  Plata oricăror cheltuieli dispuse de către Tribunalul Arbitral se face în contul:

  Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj, strada Pavel Roșca nr. 4 ap. 15 Cluj-Napoca județul Cluj, COD POȘTAL 400118, CIF 32479875.

  COLEGIUL DE ARBITRAJ - AACJ:

  Președinte: dr. Claudiu-Octavian Ulici

  Vicepreședinte: dr. Bodea Horațiu-Adrian

  Membru: dr. Ionaș-Sălăgean Monica, Bodea Ildiko

  secretar: Ilea Ioana Monica


  REGULAMENT PRIVIND TAXELE ȘI ONORARIILE TRIBUNALULUI ARBITRAL

  generalități

  1. Taxele și onorariile reprezintă cheltuiala suportată de părți, ca fiind necesară și utilă arbitrajului după cum sunt ele în mod rezonabil stabilite de tribunalul arbitral. Sumele sunt avansate de către reclamant, dacă între părți nu există o altfel de înțelegere.

  2. La începutul fiecărui an calendaristic, nivelul aproximat al taxelor de orice fel și onorariilor arbitrilor, sunt stabilite de către COLEGIU, inclusiv onorariul orar pentru arbitraj.

  3. Nivelul taxelor și onorariilor arbitrilor nu pot fi modificate în cursul procedurilor, dar pot fi stabilite în sarcina părților diferite cheltuieli imprevizibile la demararea procedurilor, dacă sunt rezonabile și strict necesare arbitrajului.

  4. La cererea părții Tribunalul Arbitral va putea face o notă privind anticiparea taxelor și onorariilor.

  5. Părțile pot conveni la o metodă pentru determinarea taxelor și onorariilor tribunalului de arbitraj și trebuie să informeze COLEGIUL asupra acestei alte metode aplicabile în decurs de 3 zile de la data la care ajung la acest acord. În cazul în care părțile nu ajung la un alt acord asupra metodei aplicabile pentru stabilirea taxelor și onorariilor acestea se determină în conformitate cu termenii din prezentul.

  6. Taxele de arbitraj includ cheltuielile de tipul celor de grefă, audieri, martori, experți, administrarea probelor, corespondență, deplasarea arbitrilor sau alte cheltuieli administrative și se percep separat de onorariile arbitrilor. Taxele vor fi stabilite de către Tribunalul Arbitral pentru fiecare caz în parte.

  7. În cazul în care sunt numiți mai mulți arbitrii, onorariile ce se cuvin fiecăruia în tribunal arbitral vor fi egale în cazul în care nu există o altă înțelegere între arbitrii și / sau supraarbitrii. Dacă arbitrii nu reușesc să ajungă la un acord, distribuția va fi făcută de COLEGIU.

  8. Taxele și onorariile tribunalul arbitral se vor încadra în limitele stabilite mai jos. Dacă COLEGIU decide că există circumstanțe excepționale, aceste taxe și onorarii pot fi majorate, dacă părțile se declară de acord cu aceasta.

  9. Nivelul onorariilor nu poate fi în nici un caz mai mare decât taxele judiciare de timbru percepute pentru serviciul public de justiție, cu excepțiile stabilite ținând cont de onorariu orar al arbitrului.

  10. Onorariile sunt sumele ce se cuvin arbitrilor pentru prestația depusă și au ca bază de calcul valoarea obiectului litigiului. Acolo unde nu poate fi stabilită valoarea obiectului litigiului onorariul va fi stabilit pentru ora de activitate desfășurată.

  11. Plățile către Tribunal Arbitral, în lipsa unei alte înțelegeri, vor fi realizate de AACJ din fondurile depuse de părți, până la închiderea procedurii.

  12. Părțile sunt solidar răspunzătoare pentru taxele și onorariile arbitrilor, indiferent de cine inițiază procedura.

  13. În cazul în care un arbitru este înlocuit, COLEGIUL decide cuantumul de taxelor și cheltuielilor ce urmează să fie plătite pentru serviciile acestuia , fiind luate în considerare circumstanțele cazului, inclusiv dar fără a se limita la, metoda aplicabilă pentru determinarea onorariile arbitrilor, munca depusă de arbitru în legătură cu arbitrajul și complexitatea cauzei.

  14. Onorariile Tribunalului arbitral reprezintă plata oricărei activități ce este depusă de arbitrii, din momentul în care Tribunalul Arbitral este constituit și până la pronunțarea hotărârii.

  15. Toate sumele sunt exprimate în euro € ( euro ), și vor pot fi transformate în lei românești în momentul plăți.

  Cuantumul onorariului

  16. Onorariu orar al arbitrului / arbitrilor este datorat pentru fiecare separat și este stabilit la 30 € (treizecieuro) / oră de activitate și nu include deplasarea, sau orice activitate desfășurată înainte, în cursul sau după o deplasare, ci numai timpul efectiv dedicat cauzei în ședință publică sau orice alte deliberări / pronunțări în camera de consiliu.

  17. Onorariile arbitrilor se calculează în conformitate cu nivelul taxelor judiciare de timbru, stabilite pe teritoriu României pentru serviciile publice de justiție, diminuate cu 50 % (cincizeci la sută), dar în nici o situație nu vor fi stabilite la mai puțin de onorariul orar cuvenit conform paragrafului anterior. Cu toate acestea Tribunalul Arbitral poate hotărâ să activeze și la un onorar mai redus.

  Garanția taxelor și onorariilor.

  18. AACJ și Tribunalul arbitral beneficiază de un drept de retenție și / sau preferință asupra oricărei sume de bani ce urmează a fi eliberate sau plătite unei părți de către cealaltă parte, pentru asigurarea plății taxelor și onorariilor de arbitraj.

  19. AACJ și Tribunalul arbitral un dreptul de a refuza eliberarea oricărei sume aflate în custodie sau a oricărui act, până la data la care toate taxele și onorariile nu sunt plătite integral, fie în comun fie numai de către una dintre părți.

  Legea aplicabilă

  20. Termenii în care vor fi stabilite taxelor și onorariilor sau orice alte obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu arbitrajul, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din România.

  În data de 2 noiembrie 2018, a intrat in vigoare noul REGULAMENT simplificat de arbitraj, ce include și onorariile arbitrilor. Părțile și COLEGIUL vor desemna arbitrii exclusiv din avocații înscriși în tabloul de avocați ai Baroului Cluj (UNBR), cu o vechime neîntreruptă în profesie de minim 15 ani. Orice persoană îndeplinește criteriile de mai sus poate activa ca arbitru, constituind un Tribunal Arbitral.

  COLEGIUL DE ARBITRAJ - AACJ:

  Președinte:  (renunțat la calitatea de membru al asociației sau orice funcție în colegiul de conducere) dr. Claudiu-Octavian Ulici

  Vicepreședinte: dr. Bodea Horațiu-Adrian

  Membru: dr. Ionaș-Sălăgean Monica, Bodea Ildiko

  secretar: Ilea Ioana Monica

   

  Prezentul regulament este aplicabil pentru orice procedură de arbitraj care desemnează AACJ competentă în organizarea arbitrajului. Cu toate acestea, dacă există reguli speciale de arbitraj pentru o anumită categorie de litigii, pentru acele cauze vor fi aplicabile acele reguli care vor fi completate acolo unde este necesar de REGULAMENT.

  Regulamentul a fost adoptat de COLEGIUL de Arbitraj al Asociației de Arbitraj al Baroului Cluj (AACJ) pentru a fi folosit de părțile în litigiu urmărind, atunci când legea permite, soluționarea litigiilor lor într-un termen rezonabil și cu un cost redus.

  Prezentul regulament poate fi aplicabil, prin adăugarea clauzei de compromis, a unui regulament de funcționare sau a unei înțelegeri separate de arbitraj, în orice moment, înainte sau după disputa care a luat naștere. Aceste reglementări pot fi adoptate pentru a fi utilizate atât în ​​cadrul procedurilor interne, cât și în cele internaționale.

  Descarcă AICI

  COLEGIUL poate completa, modifica și / sau înlocui prezentul regulament și regulamentele anexate, o singură dată într-un an calendaristic.

  COLEGIUL va avea puterea de a interpreta toate dispozițiile din REGULAMENT. Tribunalul arbitral va interpreta REGULAMENTUL în măsura în care acestea se referă la atribuțiile și obligațiile sale în cauza dedusă arbitrajului. În cazul unei neconcordanțe între o astfel de interpretare a unui tribunal arbitral și a oricărei interpretări date de AACJ, interpretarea tribunalului arbitral va prevala.

  CONFORMITATE REGULAMENT:

  (2011/833 / UE, decizia de determinare a condițiilor de reutilizare a documentelor deținute de Comisie sau, în numele acesteia, de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (Publicația Oficiului) (Text cu relevanță pentru SEE) facilita o reutilizare la scară mai largă a informațiilor, consolidând imaginea de deschidere a Comisiei și evitând încărcarea administrativă inutilă pentru reutilizatori și serviciile Comisiei.

  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, aplicabile tuturor documentelor deținute de un instituție, adică întocmite sau primite de acesta și aflate în posesia acesteia, toate domeniile activitate ale Uniunii Europene.

  © 2021 aacj.eu. All Rights Reserved. Designed By OU

  We have 63 guests and no members online