aacj

jurisdictie - alternativa - privata

scroll down

Regulament General Arbitraj AACJ - 2016

RG2016

PREZENTARE

Arbitrajul, este un serviciu privat de justiție, alternativă de soluționare a litigiilor (eng. A.D.R. - alternative dispute resolution), termen folosit pentru o varietate de mecanisme, care vizează soluționarea diferendelor fără intervenția unei instanței publice de judecată (Articol 541 și urm. CPC - COD PROCEDURĂ CIVILĂ ). Arbitrajul folosește o terță parte, numit arbitru, pentru a ajuta justițiabilii să ajungă la o soluție în disputa lor. Comisia Europeană a adoptat două recomandări (98/257/CE și 2001/310/CE) care au stabilit principii, pentru alternative, în soluționarea litigiilor. În urma încheierii procedurilor, arbitrul sau completul de arbitrii, pronunță o hotărâre, care poate fi pusă în executare silită, asemeni unei hotărâri judecătorești pronunțate de serviciu public de justiție. 

 


Arbitrajul nostru, funcționează ca instituție permanentă, soluționând litigiile, ce implică persoane fizice, profesioniști, societăți profesionale, entități de stat și organizații interguvernamentale, conform reglementărilor stabilite de un COLEGIU al Asociației pentru Arbitraj de pe lângă Baroului Cluj (U.N.B.R.) AACJ

COLEGIUL AACJ, este un organism colectiv independent, stabilit pe lângă persoana juridică nonprofit ASOCIAȚIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ, aceasta din urmă, distinctă și independentă de membrii săi fondatori și / sau organizația profesională Baroul Cluj U.N.B.R. constituită în conformitate cu LEGEA nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Activitatea de Arbitraj, nu are un caracter economic, nu urmărește obținerea de profit și este folosită pentru perfecționarea pregătirii profesionale a avocaților membrii ai Baroul Cluj, cu respectarea confidențialității procedurilor și identității părților. 

Arbitrajul se desfășoară în considerarea principiilor echității și unui cost diminuat în soluționarea litigiilor, fixat la 50 % din taxele judiciare de timbru percepute pentru serviciul public de justiție (OUG privind taxele judiciare de timbru - nr. 80/2013). 

Tribunalul arbitral, după constituirea sa pentru fiecare caz în parte, soluționează litigiul în temeiul normelor de drept material aplicabile și al unui REGULAMENT

Arbitrajul nostru respectă obligativitatea precedentului judiciar, față de soluțiile sale anterioare  și / sau cele ale Instanțelor publice de judecată.

Arbitrajul se desfășoară la sediul Baroului Cluj, cu excepția cazului în care părțile indică o altă locație. Tribunalul Arbitral poate organiza dezbateri prin intermediul video-conferinței, sau oricăror alte modalități tehnice de comunicare, dacă este asigurată identitatea părților și confidențialitatea procedurilor. 

Arbitrii sau supraarbitrii, sunt avocați definitivi, membrii ai Baroului Cluj, cu bune referințe profesionale, care îndeplinesc toate condițiile legale pentru a funcționa ca arbitru și au o vechime neîntreruptă de cel puțin 15 ani, în profesia de avocat.

AACJ a dobândit personalitate juridică și a fost înscrisă în Registrul Asociaților și Fundaților  prin încheierea nr. 13331/CC/2013, pronunțată în dosar nr. 25515/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca (citește: pagina1 pagina2 ).

 

citește: Act constitutiv AACJ  (pdf)

 


 

Back to Top